ANA SAYFA

Sigorta Nedir?
Sigorta, kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.

Sigorta Süresi Nedir?
Poliçenin yürürlükte kalacağı süredir. Birikimli yaşam poliçelerinin bazılarında sigorta süresi sabit olmayıp maksimum ve minimum süreler vardır. Bazılarında ise sigortalı ile sözleşme hazırlanırken belirlenen sigorta süresi mevcuttur.
 
Sigortacı Nedir?
Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur.

Sigortalı Nedir?
Yaşamı ya da sağlık giderleri sigortayla teminat altına alınan kişidir.

Sigorta Ettiren Nedir?

Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme yükümlülüğü altına giren kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.

Poliçe Nedir?
Sigorta poliçesi ; Sigortalanan mal veya cana ait belirleyici bilgileri, sigortanın baslangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarlarını vb. içeren sözleşmeye ait yazılı belgedir.

Prim Nedir?
Sigorta primi sigortalının ödediği ücrettir. Bu ücret sigorta riskinin karşılığı , idari giderler, komisyonlar, kar gibi unsurları içerir.

Kloz nedir?
Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken şartları gösteren uyarı notudur.

Hasar nedir?
Sigorta Poliçesi genel şartlarında yeralan rizikonun gerçekleşmesi (menfaatin zarara uğraması) halinde, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması durumudur.

Aktüer nedir?
Sigorta matematikçisidir. Hangi risk için hangi şartlarda ne kadar sigorta primi ödenmesi gerektiğini hesaplayarak standardize eder. Eski Roma 'da sayan kişi anlamına gelirdi. Ülkemizde her sigorta şirketi mutlaka en az bir aktüer bulundurmak zorundadır.
Sigorta matematiğine ise aktüerya adı verilir.

Birikim Tutarı (Birikim Kapitali) Nedir?
Sigortacı her yıl sonu, portföyündeki uzun süreli poliçelerin sigorta bedelleri üzerinden, bazı matematiksel yöntemlerle belirlenen bir fon ayırır. Şöyle ki, sigortalının ödediği primlerin yıllar itibariyle yasal ve teknik kesintileri yapıldıktan ve teknik faiz ile faizlendirildikten sonra elde edilen tutara birikim tutarı denir.

Genel Şartlar Nedir?
Devletin yetkili kurumları (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı) tarafından her sigorta branşı için hazırlanmış olan ve Sigorta şirketlerinin bunu aksine hareket edemeyecekleri koşullardir.

İhtarname Nedir?
Zamanında ödenmeyen primlerin poliçenin iptaline yol açması söz konusu olduğundan, prim borçlarını ödemeleri için sigortalıya gönderilen uyarı mektubudur (ihtar). Sigortalıya ulaştıktan sonraki 30 gün içinde ödeme zorunluluğu vardır. Aksi halde şirket poliçeyi iptal veya tenzil eder.
İkraz (Borç Alma) Nedir?
Uzun süreli ve birikimli sigortalarda mevcut olup, sigortalının ileriki yıllarda poliçesinin kar paylı birikim tutarını azami %95'ini yıllık faizle borç alabilmesidir. Ikraz halinde, poliçenin tüm hakları korunur. Sigortalı bir sonraki yıl, borcunu ödemeden o yıla ait ikraz faizini ve bu faiz üzerinden alınacak %5'lik gider vergisini ödemek suretiyle sigortaya devam edebilir. Faiz sigorta şirketi tarafından serbest olarak belirlenir ve peşin alınır.

İptal Nedir?
1. Uzun süreli hayat sigortalarında: sigorta ettirenin 30 gün içinde prim borcunu ödememesi halinde, poliçenin yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu durumda prim iadesi yapılmaz.
2. Bir yıl ve daha kısa süreli hayat, sağlık ve kaza sigortalarında: Sigorta ettiren şirketçe belirtilen süre zarfında prim borcunu ödemediği taktirde, poliçe temerrüde düşer. Temerrüd tarihini izleyen 15 günün sonunda prim borcu ödenmezse teminatlar durdurulur. Durdurulma tarihinden itibaren geçen 15 gün içinde de borç ödenmezse ihtara gerek kalmaksızın poliçe iptal edilir.

Irat Nedir?

Yaşam boyu veya belirtilen süre boyunca periyodik olarak gelir sağlayan yaşam sigortası teminatıdır.

Istira (Satın alma) Nedir?
Birikim priminin alındığı yaşam sigortalarında sigorta şirketinin, poliçe özel şartlarında yazılı asgari sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra sigorta ettirenin talebi ile kar paylı birikim tutarını ödeyerek poliçeyi satın almasıdır.
Sigortalı için, poliçenin paraya çevrilme olanağıdır.

Kar Payı Tutarı Nedir?
Sigortalıların ödediği primlerin yasal ve teknik kesintileri yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen karın bir kısmının katılım nispetinde poliçeye işlenen tutarıdır.

Sigortalanabilir Menfaat nedir?
Sigorta ile güvence altına alınan, maddi veya manevi değerler üzerindeki menfaatlerdir.
Sigorta sözleşmesi (poliçe) yapılırken sigortalanabilir bir menfaat ilişkisinin bulunması gereklidir. Rizikonun gerçekleşmesi neticesinde sigortalının yasal, para ile ölçülebilir bir zararı ve fiziki bir kaybı olmalıdır. Kanunlara, ahlaka ve adaba aykırı işlemler sonucu doğacak menfaatler sigorta edilemez.

Menfaatdar Nedir?
Yaşam sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, yaşam kaybı (vefat) rizikosunun gerçekleşmesi halinde poliçede belirtilen hakların ödeneceği kişidir. Poliçede menfaattar ismen belirtilmemişse, kanuni varisler menfaattar olarak kabul edilir. (Menfaattar = Lehdar = Alacaklı)

Meriyet Nedir?
Poliçenin geçerli ve yürürlükte olma durumudur.

Özel Şartlar Nedir?
Sigorta özel şartları ; Sigorta şirketlerinin gelistirdikleri poliçelerin detayli özel koşullarını içeren ve genel şartların aksine hükümler içermeyen sözleşme maddeleridir.

 

Reasürans Nedir?
Bir sigorta şirketinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya tamamını diğer bir şirkete satmasıdır.
Daha basit bir ifadeyle sigorta şirketinin sigortalanmasıdır.

Risk Nedir?
Zararın veya hasarın ortaya çıkmasının muhtemel olduğu durumdur.

Istisna Nedir?

Sigorta teminatları dışında kalan durumlardır.

Tazminat Nedir?
Poliçe türüne göre, sağlık giderleri, maluliyet ve kritik hastalık durumunda sigortalıya, sigortalının vefati durumunda ise menfaattara ödenmesi gereken toplu tutar.

Teknik Faiz Nedir?

Yaşam poliçeleri için kullanılan ve sigortacının garanti ettiği minimum faiz oranıdır.

Teminat Nedir?

Sigortacının sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği güvencedir.

Tenzil (Dondurma) Nedir?
Uzun süreli sigortalarda poliçe özel şartlarında yazılı azami sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra prim ödemelerinin durdurulması ve sigortalının maluliyet, kritik hastalık, vefat gibi tazminat hakkından yararlanmadan sadece yatırılan birikim tutarı üzerinden kar payı almaya devam etmesidir.

Tıbbi Tetkikler Nedir?
Sigortalının yaşına ve istediği teminat tutarına bağlı olarak sigortacı tarafından istenebilen tıbbi raporlardır.

Risk Kabul (Underwriting) Nedir?

Sigortacının, başvuruyu kabul edip, etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarda onaylayacağının belirlendiği süreçtir.

Yaşam Sigortası (Hayat Sigortası) Nedir?
Sigortanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren kişiyi poliçe türüne göre vefat, hayatta kalma, maluliyet veya kritik hastalıklar gibi büyük risklere karşı güvence altına alan; birikim priminin alındığı durumlarda primleri yatırıma yönlendirerek, sigorta süresi sonunda toplu para ya da emeklilik hakkı tanıyan, sigortadır.

Zeyilname Nedir?
Zeyilname ; Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelen değişikliği belirten poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ek sigorta sözleşmesidir. Örneğin yaşam poliçelerinde prim artışı, sağlık poliçelerinde aile poliçesine çocuk eklenmesi gibi değişikliklerin yanı sıra sigortalının talebiyle düzeltilmesi de zeyilname düzenlenmesini gerektiren işlemdir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigorta Yaptırmanın Avantajları Nelerdir?

·         Özellikle işletmelerde firmanın olası risklerini sigorta ettirmesi, işletmenin gelecekteki faaliyetlerini sürdürmesi açısından oldukça önemlidir.

·         Oluşan bir hasar sonrasında firmalar zararlarını sigorta şirketlerinden karşılayarak kendi öz sermayelerini tüketmezler.

·         Faaliyetlerini sürdürmek için ek sermaye ihtiyacına gerek duymaksızın sigorta şirketlerinden alacakları tazminat ile faaliyetlerine devam ederler.

·         İşletmelerin teminat altına aldıkları varlıklarının bedeli ile karşılaştırıldığında ödenen primlerin çok düşük olduğu görülür.

·         İşletmeler geleceğe yönelik taahhütlerini yerine getirirken, sigorta yaptırarak dolaylı olarak bu taahhütlerini de garanti altına alırlar.

 

Sigorta Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar :

Sigorta satın alırken;

-Poliçenin işletmenin tüm risklerini karşılayıp karşılamadığına,

-Teminatların içeriklerine,

-Muafiyet koşullarına,

-Sigorta bedellerine, dikkat edilmelidir.

Unutmamalıdır ki; en ucuz primli poliçe en iyi poliçe değildir. Sigorta poliçelerinde teminatlar ve sigorta bedelleri arttıkça ödenecek prim de mutlaka artar.

İşletmelere önerimiz, sigorta yaptırmadan önce mutlaka sigorta danışmanları aracılığıyla işletmelerinin risklerini tespit ettirmeleri ve tespit edilen risklere karşı en geniş korumalı poliçeleri satın almalarıdır.

Sigorta Yaptırırken Şu Hususlara Dikkat Etmek Gerekir:

 

1. Sigorta sözleşmeleri temel olarak sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esas alınarak düzenlenmektedir. Satın almak istediğiniz güvencenin mahiyetinin sigorta şirketi yetkilileri tarafından tam olarak anlaşılması size sunulacak poliçenin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamasını sağlayacaktır. Ayrıca, sigorta talebinde bulunanın sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunması ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

2. Sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi halinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren Bilgilendirme Formunu mutlaka alın, okuyun ve imzalayın.

3. Poliçenizi mutlaka okuyun.
Poliçeniz, sigorta şirketi ile sigorta ettiren/sigortalı arasında yapılan bir sözleşmedir. Dolayısıyla hem sigorta şirketini hem de sigorta ettireni/sigortalıyı bağlayıcı hükümler taşımaktadır. Bu nedenle, gerek size düşen yükümlülükleri gerekse sigorta şirketinin size karşı yükümlülükleri öğrenmek için poliçenizi ve eklerini mutlaka okuyun.

4. Sigorta Genel Şartlarını inceleyin.
Sigorta Genel Şartları, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve sigorta teminatının kapsamı, sigorta şirketi ile sigorta ettiren/sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık durumunda takip edilecek prosedürler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri içeren Tebliğ niteliğindeki mevzuattır. Satın almak istediğiniz ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmek üzere bu kaynaktan yardım alabilirsiniz. Sigorta Genel Şartlarına Internet aracılığı ile
www.sigortacilik.gov.tr ya da www.tsrsb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

5. Sigorta poliçesinde tarafınıza sunulan teminatların kapsamını tam olarak öğrenin.
Sigorta şirketinden satın almış olduğunuz poliçenin size hangi güvenceleri sağladığı konusunda aklınızda hiç bir tereddüt kalmayacak şekilde bilgi edinin.

6. Sigorta poliçenizde özel şartların neler olduğunu inceleyin.
Sigorta şirketleri, Sigorta Genel Şartlarını daraltıcı olmamak kaydıyla sigorta sözleşmesinde tarafların görev ve yükümlülüklerini gösteren özel şartlar öne sürebilir. Özel şartlar hakkında bilgi sahibi olmanız gelecekte bir süpriz ile karşılaşmamanız için büyük bir önem taşımaktadır.

7. Poliçeniz hakkında aklınıza gelen her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişiye sorun.
Poliçeniz ve eklerinde yer alan bütün hükümleri okumanıza rağmen anlamadığınız hususlar var ise sigorta poliçenizi düzenleyen kişiye sorun. Bu kişinin yardımını yeterli bulmuyorsanız sigorta hukuku konusunda uzman bir avukata başvurabilirsiniz.

8. Poliçenizin primini (ücretini) mutlaka ödeyin.
Sigorta Mevzuatına göre, sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit, poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Dolayısıyla, sözleşmenizin hüküm ifade edebilmesi için sigorta şirketine poliçede yazan ücreti mutlaka ödemiş olmanız gerekmektedir.

  1. Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulaması var ise bunun size sağladığı avantaj ve dezavantajları öğrenin.
    Sigorta şirketleri tarafından satılan çoğu sigorta poliçesinde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasının yer aldığı görülmektedir. Bahse konu uygulama ile kisaca poliçede belirtilen risklerin bir kısmının sigorta talebinde bulunanın üzerinde kalması karşılığında sigorta bedelinde indirim yapılmaktadır. Hasar anında alacağınız tazminat miktarının hesaplanmasında bir hayli etkili olan muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının size sağlayacağı avantaj ve dezavantajları öğrenmeniz bu açıdan önem taşımaktadır.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİGORTA TÜRLERİ

-Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası;

- Aracın kullanımı sırasında,
- Bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde,
- Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşididir.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, trafiğe çıkan her araç bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde, aracın trafiğe çıkması engellenir. Trafik Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

Trafik Sigortası Teminat Kapsamı?

Trafik poliçesi ile, Trafik sigortası ile kaza anında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar poliçede belirtilen limitler ve sigortalının kusuru oranında teminat altına alınmıştır. Trafik sigortası poliçesi kapsamında yer alan teminat bilgileri ve kapsamları ise;

a) Maddi Teminat

Sigortalının hukuki sorumluluğunu gerektirecek şekilde üçüncü şahsa ait malların zarara uğramasına neden olması halinde, meydana gelen zararı karşılar.

b) Tedavi Masrafları Teminatı


Sigortalı motorlu aracın sebep olduğu kazalarda, kazada yer alan kişilerin daha sonra ölümü meydana gelse bile,

- İlk yardım,muayene veya kontrol yada yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek
- Ayakta tedavi,
- Poliklinik,
- Klinik,
- Hastane
ve benzeri sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini karşılar.

c) Tedavi Giderleri Dışındaki Diğer Tazminatlar ve Ölüm Teminatı

Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahsur kalanlara destekten yoksun kalma zararı,

Sigortalı aracın bir kimsenin yaralanmasına neden olduğunda; bu kimsenin tamamen veya kısmen çalışamaz hale gelmesi nedeniyle doğan zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; şahsın çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması yada yok olmasından doğan zararları karşılamaktadır.

Sakatlık ve ölüm halinde aktüer tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin;

- Yaşı
- Geliri
- Geride kalanların desteğe muhtaçlığı
- Kusur oranına

göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir.


-
Kasko Sigortası Nedir ve Teminat Kapsamı Nelerdir?

Mal sigortalarının bir türü olan kasko sigortası; Motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, tazminat ödenmesini sağlamak amacı ile yapılır. Kasko Sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigortanın amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

Kasko sigortasının başlangıcı ve bitimi taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye sınırları içinde, Türkiye saati ile 12.00’de başlar ve bitim günü aynı saatte sona erer.

Bu sigorta türünde, sigorta ettiren zarar verici olayı öğrendiği günden itibaren 5 iş günü içinde rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. (T.T.K.Mad.1292) Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, sigorta ettirenin kastının olmaması şartı ile bu süre hak düşürücü bir süre değildir. Sigorta ettiren poliçe ile teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesinde zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Sigortalı aracın çalınması durumunda derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak zorundadır. Zarar miktarı ile delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasını kolaylaştıran bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek zorundadır.

Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacı hasar ile ilgili belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirmek zorundadır.

Tazminat miktarının öncelikle taraflarca uzlaşma yolu ile saptanması, bu sağlanamadığında uyuşmazlığın Hakem - Bilirkişi tarafından çözümlenmesi yoluna başvurulması genel şartlarda düzenlenmiştir. Bu prosedür izlenmeden dava açıldığı durumlarda; Mahkeme taraflara birlikte bir Hakem – Bilirkişi seçmeleri için süre vermekte, verilen süre içerisinde Hakem – Bilirkişi seçilmediğinde Mahkeme res’en Bilirkişi atayarak uyuşmazlığın çözümü yoluna başvurmaktadır.

T.T.K.’ nın 1278. maddesinde; “ Mukavelede aksine hüküm olmadıkça sigortacı, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin yahut fiillerinden hukuken mesul bulundukları kimsenin kusurlarından doğan hasarları tazmin ile mükelleftir. Fakat hiçbir halde sigortacı, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin kastından veya aksi mukavelede yazılı değil ise sigorta edilen aracın ayıbından doğan hasarları tazmine mecbur olamaz.” belirtildiği üzere kasko sigortasında sigortacı, sigorta ettiren, sigortadan faydalanan veya bu kişilerin hukuken sorumlu olduğu kişilerin kastı olmaksızın, kusurlu davranışları sonucu sigortalının aracında meydana gelen hasar ve zararı sigortacı tazminle yükümlüdür.

(KMAKSGŞ) Karayolları Motorlu Araçlar Kasko Sigortası Genel Şartlarının “ A. Sigortanın Kapsamı” başlıklı 1. maddesinde; “ Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının kara yolunda kullanılabilinen motorlu, motorsuz taşıtlardan, römork ve karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

A) Gerek hareket gerek durma halinde iken, sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, müsademesi, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler,

B) Aracın yanması,

C) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs,

Teminat, poliçede belirtmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir. ” denilmekle bu sigortanın konusu belirtilmiştir.

KMAKSGŞ.’nın A.4. maddesinde sayılan ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek olan haller şunlardır:

-Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

-Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

-Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar,

-Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen zararlar,

-Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

-Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

-Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

-Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,

-Taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

-Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu oluşan zararlar ile bunlarda hazırlık denemeleri sırasında oluşan zararlardır.

KMAKSGŞ’ nın A.5. maddesinde sayılan kasko sigortası teminat dışında olan haller şunlardır:

-Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle oluşan zararlar,

-Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite buluşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar, (Bu bentte geçen yanma deyimi, kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)

-Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç, taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,

-Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

-Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

-Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kimseler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,

-Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeni ile meydana gelen zararlar,

-Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ve lastiklerde meydana gelen zararlar,

-Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,

-Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlardır.

ZMSS ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ) ile işletenin veya araç sürücüsünün kusurlu davranışı ile 3. şahsa vereceği zarar teminat altına alınmakta iken, Kasko Sigortası ile sigortalının aracında meydana gelen ve sigorta kapsamında olan zarar teminat altına alınmaktadır.


-
İşyeri Sigortası Nedir?

İşyeri sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (Demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesinde. Ayrıca poliçe dahilinde çalışanlarınız için Ferdi Kaza Teminatı da sağlayabilirsiniz.

Hırsızlık:
Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.
Grev, Lokavt, Terör: Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.
Yer Kayması: Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.
Deprem: Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.
Yıldırım: Yangın çıksın ya da çıkmasın, yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.
Yangın: İşyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar.
İnfilak: Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar
Fırtına: Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.
Dahili su ve sel su baskını: Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar. Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar
Kar Ağırlığı: Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.
Cam Kırılması: İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.
Enkaz Kaldırma: Teminatlardan doğabilecek hasarların limitler içinde oluşturduğu enkazın kaldırma masrafları
Araç Çarpması: Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar. Duman: Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, doğrudan verebileceği zararlar.
Komşulara Karşı Sorumluluk: Yangın, dahili su hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.
3.Şahıslara Karşı Sorumluluk: Sigortalının, işyerinde 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.
Mal Sahibine Karşı Sorumluluk: Bina sigortalıya ait değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.
Kira Kaybı: Yangın hasarı nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, işyerinin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.

-Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat Emtea Sigortası ile malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli olgulardan biridir. Dolayısıyla malların taşınması sırasında karsılaşacakları tehlikeleri güvence altına alması Nakliyat Emtea Sigortalarının konusunu oluşturmaktadır. Önceleri denizlerde başlayan taşımacılık daha sonra demiryolları ve karayollarını günümüzde ise havayollarını da kapsamına almıştır.. Taşımacılığın gelişmesi ile birlikte Nakliyat Emtea Sigortalarının kapsamı büyümüş, taşımacılığın doğal tehlikelerine ilave olarak malların doğal niteliklerinden doğan tehlikeler ile bazı ticari tehlikeleri de kapsama dahil edilmiştir.

Taşıtın uğrayacağı kazadan mala gelebilecek ziyan veya hasara karşı olabildiği gibi, bütün tehlikeleri kapsayacak şekilde de yapılabilmektedir.
*Denizde geminin batması, oturması, çatışması, devrilmesi sonucu malların tam veya kısmi hasara uğraması ve bunlarla ilgili kurtarmaya veya müşterek avarya masrafları
*Karada kamyon ve trenin çarpışması, devrilmesi, yanması, çarpması veya yoldan çıkarılması, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprülerin yıkılması veya çökmesi malların tam veya kısmi hasarı. Dar kapsamlı sigortalara karayolu ile yapılan taşımalarda hariç tutulan yükleme aktarma tehlikeleri istendiği takdirde eklenebilmektedir. Geniş kapsamlı Nakliyat Emtea Sigortaları genel olarak taşıt aracı ayrımı yapılmaksızın (gemi, kamyon, tren, uçak) bütün tehlikeleri kapsamaktadır.
    
Fakat ;
*Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen ziyan ve hasarlar,
*Olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmalar;
*Malların ambalaj yetersizliğine yüklenebilen ziyan veya hasarlar Gecikmeden doğan ziya veya hasarlar hariç tutulmaktadır.

-Makine Kırılması Sigortası Nedir?

Makineleriniz ve tesisleriniz her zaman risklerle karşı karşıyadır. Bazen normal çalışır halde iken, bazen aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esasında arızalanma veya kırılma durumunda kalabilirler.
Her türlü pompa, kompresör, jeneratör vb. makineler, soğutma sistemleri, arıtma sistemleri ile arıtma sistemleri, ısıtma-havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makinelerinizi sigortalayabilirsiniz.

Makine Kırılması Sigortası ile şu risklere karşı tam güvence verilmektedir :

İşletme kazaları:

-Su çekiçlemesi

-Yağlama kusuru

-Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar

-Kısa devre, diğer elektriki nedenler

-Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi

-Santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar

-Kazanlardaki su eksikliği,

-Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar,

-Fırtına, don, buz sürüklenmesi

-Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

 

Dilerseniz Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri Fizik İnfilak Makinenin Temel ve Kaideleri Hareketli Makineler İş Makineleri İçin Geniş Kasko (Çarpma, Devrilme, Toprak Kayması, Yangın, Yıldırım, Deprem, Sel vb Teminatta dahil edilebilir.)

-
Seyahat Sigortası Nedir?

Yurtdışı Seyahat Sigortası ile kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık, yaralanma ve hastalanma sonucu tıbbi tedavi, yaralanma ve hastalanma nedeniyle ülkesine nakil, iyileştikten sonra ikametgaha nakil, ölüm halinde cenazenin nakli, tedavi nedeniyle aile üyelerinden biri seyahat ve konaklama masrafları, aile üyelerinden birinim ölümü veya ikametgahta meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş masrafı, bagajın kaybı, zarar görmesi, çalınması, bulunduktan sonra sigortalıya ulaştırılması masrafı gibi teminatlara sahip olunur.

 

Ana Teminatlar:


1. Ölüm

2. Sürekli Sakatlık

3. Tedavi Masrafları
4. Asistans Hizmetler

-Dask Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

-Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
-Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
-Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.


Zorunlu Deprem Sigortasının Getirdikleri:


Devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence almış olacaksınız. Kendi eviniz depremden etkilenmese bile ödeyeceğiniz küçük miktardaki sigorta primleri, evi hasar gören afetzedelere yapılacak tazminat ödemelerinde kullanıldığından sosyal dayanışmanın gereğini en güzel şekilde yerine getirmiş olacaksınız. Deprem hasarlarının karşılanması için amaçlanan uzun vadeli kaynak birikimine küçük primlerinizle katkı sağlamış olacaksınız. Yapı standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir toplumsal yapının oluşturulmasına önemli bir katkıda bulunmuş olacaksınız.


Sigorta Yaptırmak İçin İstenen Bilgi ve Belgeler:

 

-Sigortalının adı, adresi, telefonu

-Sigortalının vergi kimlik numarası

-Sigortalanacak binanın açık adresi

-Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no)

-Binanın inşa yılı ve yapı tarzı

-Binanın toplam kat sayısı

-Binanın hasar durumu

-Evin brüt yüzölçümü (m2)

-Evin kullanım şekli

Tarım Sigortası Nedir?

Şirketimiz 14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" doğrultusunda kurulan TARSİM' e (Tarım Sigortaları Havuzu) üye olmuştur. 01.06.2006 tarihinden itibaren de TARSİM üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün, Sera Sigortaları, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası ve Su Ürünleri Sigortası yapılmaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortası:

Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) güncellenmiş kaydı bulunan üreticilerin, bilinen tüm bitkisel ürünlerine; Dolu, Yangın, Fırtına, Hortum, Yer Kayması, Deprem ve seralar için Taşıt Çarpması teminatları verilmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak 01.01.2007 tarihinden itibaren sadece meyveler için tüm bölgelerde " don " teminatı verilmeye başlanmıştır. Don hasarında hasarın %60'ı tazmin edilmektedir.

Hayvan Hayat Sigortası;

Ön soy kütüğüne veya Soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;

a) Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar, (antrax ve kuduz hariç) hariç olmak üzere Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler,
b) Her türlü kaza ile yılan ve böcek sokmaları,
c) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
e) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler, teminata dahil edilmiştir.

Kümes Hayvanları Sigortası;

Kapalı sistemde üretimi yapılan, biyogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kümes hayvanları için;

a) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
b) Her türlü kazalardan ve zehirlenmeleri,
c) Her türlü doğal afetler,
d) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeler, teminata dahil edilmiştir.

Sera Sigortası;

Seralar ve içindeki ürünler; Dolu, Yangın, Yer Kayması, Deprem ve Taşıt Çarpması risklerine karşı teminat altına alınmaktadır. Fırtına ve hortum teminatı TARSİM tarafından yapılacak olan risk analizi sonucunda verilebilmektedir.

Su Ürünleri Sigortası;

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak,  ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.


Diğer Sigorta Türleri:


Yangın Sigortaları: Bireyin sahip olduğu konut, işyeri ve muhteviyatı için düzenlenen ve Doğal Afetleri de içeren poliçelerdir.

Oto Sorumluluk Sigortaları: Motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı işletene düşen hukuki sorumlulukları tazmin eder.

Sorumluluk Sigortaları: Özel/Tüzel Kişilerin 3. Şahıslara, kendileri ile bir sözleşme akdi bulunan kimselere vereceği maddi veya bedeni zararlardan dolayı oluşacak hukuki sorumluluklarını karşılayan sigorta ürünleridir.

Ferdi Kaza Sigortaları: Ani ve harici bir olayın etkisi ile sigortalının iradesi dışında vefatı veya sakat kalması hallerini temin eder.

Bütün Tehlikeler (ALL RISKS):Birçok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçimidir. Teminatın adı “Bütün Tehlikeler” olmasına rağmen, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir. Bu tip poliçeler, kişilerin artan sigorta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş, nispeten yeni ürünlerdir. Poliçenin, istisnalar bölümünde, hangi tehlikelere karşı koruma sağlamadığı tek tek sayılır ve bu istisnaların dışında kalan tüm tehlikelerin teminat altında olduğu belirtilir. Bu özelliğinden dolayı bu poliçeler, “Bütün Tehlikeler” (All Risks) Poliçesi olarak adlandırılmaktadır.

Hasar dosyaları için gerekli belgeler:


Trafik Poliçesi Sigortalarında:

Tüm trafik kazalarında aşağıdaki belgeler ortak olarak istenmektedir. Ayrıca Trafik Sigortasıyla ilgili olarak istenen ek belgeler teminat türleri için belirtilmiştir.

Ortak belgeler :
- Poliçe aslı veya fotokopisi,
- Kusur durumunu gösterir Trafik Kazası Tespit Tutanağı ( kaza zaptı ),
- Alkol raporu,
- Ruhsat fotokopisi,
- Ehliyet fotokopisi,

Ek belge olarak:
a) Maddi Hasar İçin;

- Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi,

b) Tedavi Masrafları İçin;

- Kati hastane raporu,

- Tedavi masraflarını gösterir belgelerin asılları (fatura vb.).
 
c) Tedavi Masrafları Dışında Daimi Sakatlık ve Ölüm Hali İçin;

Sakatlık Hali;

- Maluliyet derecesini gösteren hastane heyetinin raporu,
- Kişinin son kazanç belgesi.


Ölüm Hali;

- Ölü Muayene Tutanağı (Savcılıktan Onaylı),

- Veraset İlamı,

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

- Son Kazanç Durumunu Gösteren Belge.

İhtiyari Mali Mesuliyet Nedir?

Trafik kazalarında üçüncü şahıslar için ortaya çıkan hasarın, Trafik Sigortası teminatlarının üzerinde kalan kısmı isteğe bağlı olarak yaptırılan KASKO poliçesiyle birlikte ek teminat olarak alınabilen İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı tarafından karşılanmaktadır.

Trafik kazalarında İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı'nın devre girmesi ile ilgili örnek vermek gerekirse;
Sigortalı taşıtı ile bir başka taşıta % 50 kusurlu olarak zarar vermiş ve hasar meblağı 10 Milyar TL olarak belirlenmiştir. Sigortalının Trafik Sigortası maddi hasar teminatı 4 Milyar TL'dır. Sigortalının aynı zamanda isteğiyle yaptırmış olduğu KASKO poliçesi de bulunmaktadır. KASKO poliçesiyle satın almış olduğu İhtiyari Mali Mesuliyet ek teminat limiti 6 Milyar TL'dir.

Kaza ile ilgili olarak açılan hasar dosyasında Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet teminatlarından ödenecek tutarlar aşağıdaki şekilde bulunabilir.
Sigortalının ödemek durumunda olduğu hasar tutarı:

10.000.000.000.TL x % 50 = 5.000.000.000.TL'dir.

Trafik dosyasından ödenebilecek hasar tutarı teminat limiti olan 4.000.000.000.TL'dir.
Hasarın geriye kalan 1.000.000.000.TL'lik tutarı (5.000.000.000 - 4.000.000.000 ), limitleri kapsamında KASKO poliçesi İhtiyari Mali Mesuliyet ek teminatından karşılanabilecektir.

İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı limitlerine kadar olan tutarı ödeyecek olup bu limit isteğe bağlı olarak belirlenebilmektedir.

Yangın Sigortalarında:

-Poliçe aslı veya fotokopisi,
-
Poliçe prim makbuzu,
-
Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı,
-
İtfaiye raporu,
-
Takipsizlik kararı, ( temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
-
Tapu ve/ veya kontrat ( bina ise ) fotokopisi,
-
Hasarlarla ilgili fotoğraflar,
-
Karakol zaptı,
-
Giriş çıkış faturaları,
-
Mutabakatname,
-
Talepname

Nakliyat Sigortalarında

-Deniz Nakliyatında

-Poliçe aslı veya fotokopisi,
-Fatura aslı veya fotokopisi,

-Konşimento aslı veya fotokopisi,
-Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı. ( Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
-Muayene tutanağı,
-Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı,

-Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret
Mahkemelerine başvurarak mahkeme tespiti istenir. ( Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)

-Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi,
Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
-Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)

-Time - sheet ve çeki listesi,

-Gümrük kapanış beyannamesi,
-Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri,

-Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu,

-Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu,

-Yükleme manifestosu,

-Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları ),
-Hazırlık Mektubu, Boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları.

-Kara - Hava - Demiryolu Nakliyatında :

-Poliçe - Fatura - Hamule senedi veya Konşimento, ( Yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi )
-Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı, ( Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir. )
-Muayene tutanağı,
-Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı. ( Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır. )
-Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti gerekmektedir.
-Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu,
-Gümrük kapanış beyannamesi,
-Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi,
-Kaza sonucu hasar oluşmuşsa, trafik zaptı, fotoğraf, ehliyet ve ruhsat fotokopileri,
-Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı ve adresi.
-Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tesbit edilememişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine ( acentesine ) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

Kaza Sigortalarında ;

-Oto Kaza Sigortalarında :

-Poliçe aslı veya fotokopisi,
-
Poliçe prim makbuzu,
-
Trafik tespit tutanağı,
-
Alkol raporu,
-
Ruhsat fotokopisi ,
-
Ehliyet fotokopisi,
-
Hasar yurt dışında gerçekleştiğinde ;
-
Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti
-
Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu
-
Bu raporun mahalli Türk Konsolluğu'nca tasdiki

Ayrıca poliçe türüne göre bu belgelere ilave edilecek olanlar;

Kasko sigortalarında:

-Beyan,
-
Hasarlı aracın fotoğrafı,
-
Yük irsaliyesi.
-
Çalınma durumlarında;
-
30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
-
Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.

 

 

Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında ;

Maddi Hasarlarda:

-
Karşı aracın detayları,
-
Karşı aracın ruhsat fotokopisi,
-
Poliçe fotokopisi veya aslı,
-
Bedeni Hasarlarda: ( kesin rapor )

Yaralanma durumunda :

-Taburcu edildiğine dair hastane raporu,
-
Tedavi masrafları

Ölüm durumunda :

-Ölüm muayene otopsi raporu,
-
Aile nüfus kayıt örneği ( vukuatlı )
-
Veraset ilamı,
-
Ölenin gelir durumu belgesi,

Ferdi Kaza Sigortalarında :

-Kaza raporu
-
Ölüm durumunda veraset ilamı,
-
Maluliyet halinde hastane raporu,

Hırsızlık Sigortalarında:

-Poliçe aslı veya fotokopisi,
-
Poliçe prim makbuzu,
-
Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,
-
30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,
-
Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,
-
Hasar gören malların faturası ( Ev eşyaları için fatura gerekmez )

Cam Kırılması Sigortalarında :

-Poliçe aslı veya fotokopisi,
-
Poliçe prim makbuzu,
-
Sigortalının beyanı,
-
Fotoğraf,
-
Kırılan camın detayları,

İşveren Mali Sorumluluk Sigortalarında :

-Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),
-
İşçinin iş akdi, S.S.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,
-
İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,
-
Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,
-
İşe başlama tarihi, S.S.K.' na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
-
Ayrıca tarafımızdan savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları, S.S.K.' nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,
-
Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,
-
Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.

 

 

Şahıs Mali Sorumluluk Sigortalarında :

-Kaza zaptı,
-
Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları,
-
Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri


Dask’ta:

 

-İhbar formu (faks ile)

-Tapu belgesi fotokopisi

-Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tespitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi

-Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek telefon numarası